Werkwijze

Aanmelding
Aanmelding kan telefonisch of via de e-mail of het contactformulier op deze website. Voor aanmeldingen met betrekking tot lees- en spellingspoblemen/dyslexie kunt u gebruik maken van dit formulier. U hebt een verwijzing van een arts of een specialist nodig. Wanneer u zich aanmeldt, wordt er zo spoedig mogelijk een afspraak gemaakt.

Intake
De eerste afspraak is een intakegesprek, waarin algemene gegevens en de klacht besproken worden.
Vergeet bij deze eerste afspraak niet uw verwijsbrief, de polisgegevens van uw verzekeraar (verzekeringspasje) en uw identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs) mee te nemen.

Onderzoek/diagnose

Naar aanleiding van het intakegesprek kan een onderzoek opgestart worden. Door middel van een test, toets of observatie wordt de klacht onderzocht. Als behandeling nodig blijkt, worden samen met u behandeldoelen opgesteld.

Behandeling
Cliënten worden meestal 1 keer per week, een half uur behandeld. De duur van de behandeling is onder andere afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht, motivatie, continuïteit en frequentie.
Tijdens de behandeling worden de behandeldoelen geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

Informatie met betrekking tot behandelafspraken

Wanneer u niet in staat bent om een afspraak na te komen, kunt u zich uiterlijk 24 uur vóór de afspraak telefonisch of via e-mail afmelden. Bij plotselinge ziekte kunt u zich op de dag van de afspraak voor 9.00 uur ’s ochtends afmelden. Het is tevens mogelijk om ’s avonds en in het weekend te bellen. U kunt dan de voicemail inspreken. Bij te late afmelding worden de kosten voor gereserveerde tijd niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u deze zelf te betalen. Het reguliere behandeltarief wordt dan in rekening gebracht bij u.

Betaling
Als u verzekerd bent bij een verzekeraar waar Logopediepraktijk Mirjam een overeenkomst mee heeft, worden facturen direct bij de betreffende verzekeraar gedeclareerd.
In het geval van verzuim of het te laat afmelden van een afspraak en als het gaat om behandelsessies voor leesproblemen/dyslexie, is het versturen van de facturen en de administratieve afwikkeling van betalingen uitbesteed aan Uwnota.nl. De ontvangen factuur betaalt u aan Uwnota.nl. Het rekeningnummer staat vermeld op de factuur. Voor vragen over uw factuur en de betalingsvoorwaarden wordt u verwezen naar www.uwnota.nl. Voor overige vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de servicedesk van Uwnota.nl.
Servicedesk Debiteuren:
Telefoonnummer: 0900-4636633 (€0,10 per minuut)
Maandag t/m donderdag van 09:00-17:00 uur, vrijdag van 09:00-12:00 uur.
Een kopie van uw factuur kunt u aanvragen via telefoonnummer 0900-5050303 (€0,50 per minuut).

Nazorg

Wanneer een behandeling is afgerond, kan er een controle plaatsvinden. Of dit nodig is, en op welke termijn, wordt met u besproken.

Privacy
Voor de privacy policy van Logopediepraktijk Mirjam, klik hier.

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u als cliënt of als ouder van een minderjarige cliënt een klacht heeft over de logopedist of over de logopedische behandeling.
Dit kunt u het beste eerst voorleggen aan uw behandelend logopedist. Mocht dit naar uw gevoel onvoldoende resultaat geven, dan kunt u terecht bij de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), de beroepsvereniging voor logopedisten. Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. Logopediepraktijk Mirjam volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
Postbus 75
3440 AB Woerden
Telefoon: 0348 – 45 70 73